Historie

Skjern Brandvæsen - Historie

Begyndelsen

Skjern Brandvæsen blev grundlagt den 1. oktober 1914 på baggrund af to store brande der skete med få dages mellemrum i efteråret 1913. Den 26.09.1913 opstod der brand i ‘Tugthusudsalget’ (Manufakturhandler Herman Jensen, Bredgade 44, efterfølgende Isenkræmmer Vejlgård og nu Imerco). Borgerne i Skjern forsøgte at slukke ilden med nogle spande med vand, som man havde gjort hidtil når der opstod brand i Skjern (eller som man kaldte det dengang, ildløs). Det viste sig dog ikke at være nok og til trods for at ilden spredte sig langsomt brændte ejendommen ned til grunden. Bare 8 dage senere skete det samme på maskinfabrikken ’Herborg’.

Efter disse to brande besluttede sognerådet at nedsætte et udvalg til oprettelse af et kommunalt brandvæsen for at undgå at være magtesløs overfor eventuelle fremtidige brande, som man havde været det ved de to ovennævnte brande.  

Ved oprettelsen af brandvæsenet blev der indkøbt én stor håndkraftssprøjte med kar og tilhørende 4-hjulet vogn og 4 spande, én håndkraftssprøjte med kar på 40-80 liter, med en ydeevne på 25-30 liter i minuttet, to forskydelige stiger på hhv. 7 og 11 meter samt en stigevogn. Derudover blev der indkøbt slangemateriel, røgmasker og redningsliner. Sognerådet besluttede desuden at bygge et sprøjtehus på markedspladsen (nuværende parkeringsplads ved Rådhuset i Skjern ved Kjærs Allé).

Formanden for udvalget bag etableringen af det kommunale brandvæsen, daværende købmand Chr. Gade, blev udnævnt til leder af korpset, der yderligere kom til at bestå af én sprøjtefører samt 16 brandsvende. Alarmering skulle ske ved trommeslag og brandhorn, sidstnævnte kom dog aldrig i anvendelse. Den nye brandvedtægt blev godkendt af justitsministeriet den 20. juli 1914 til ikrafttræden den 1. oktober 1914. Dermed var Skjern Kommunale Brandvæsen en realitet.

De første år

Skjern Brandvæsen kunne, som sagt, melde klar den 1. oktober 1914 og var dermed klar til at dække brandslukningen i Skjern kommune, der dengang var på 48 km2., inddelt i 6 brandkredse, (hvoraf de to lå inden for bygrænsen, og resten uden for byen) og med et indbyggertal på ca. 3.000 personer. I 1920 trak brandinspektøren Chr. Gade sig tilbage og sprøjtefører cigarhandler Ottow blev udnævnt til hans efterfølger, en post han besatte frem til sin død i 1924, hvorefter sprøjtefører bagermester Elkjær Husted blev udnævnt til brandinspektør. Under Husteds ledelse blev der gjort store fremskridt indenfor brandvæsenet. Hvilket blandt andet resulterede i at Husted blev chef for den nyoprettede Falck-station i 1927. 

Falck samarbejde

Skjern Brandvæsen var kommunalt fra sin begyndelse og indtil samarbejdet med Falck blev etableret i 1927.  Sognerådet indgik overenskomst med Falck om ved brand at stille med en, efter den tid, moderne automobilsprøjte og 4 mand, som sammen med et reduceret kommunalt korps på 6 mand skulle klare slukningsarbejdet i kommunen. 

I 1933 blev en ny Falck Rednings Station bygget i Skjern (på den nuværende rutebilstation, Busgaden). Stationen skulle både varetage brandslukning, ambulancekørsel og kranvognskørsel (se video). Alarmeringssystemet blev forbedret, så der nu blev monteret alarmklokker hjemme hos de kommunale brandmænd, så de fremover kunne alarmeres fra Falck-stationen. I juli 1945 fratrådte Elkjær Husted som brandinspektør idet en ny brandlovgivning ikke længere tillod at han både var brandinspektør og stationsleder ved Falck. Hans efterfølger blev brandassistent H. C. Gade (tidligere kommunal sprøjtefører ved Falck stationens oprettelse), som dermed overtog ledelsen af brandslukningstjenesten i Skjern kommune. I 1945 indgik kommunen desuden en ny overenskomst med Falck, hvorefter man ved alarmering til brand skulle give møde med ét slukningstog og med et betjeningsmandskab på mindst to uddannede brandmænd, som sammen med det kommunale korps, (bestående af én brandinspektør, en vicebrandinspektør, en sprøjtefører samt fem menige brandmænd), skulle klare slukningsarbejdet i kommunen, under ledelse af brandinspektøren. Skjern kommune havde på daværende tidspunkt ca. 4.200 indbyggere, altså ca. 1.200 indbyggere mere end ved grundlæggelsen af Skjern Brandvæsen.

I 1963 fratrådte H. C. Gade som brandinspektør, som ny brandinspektør udnævntes G. H. Gregersen, fra Skjern kommunes tekniske forvaltning, der var under opbygning. I årene 1945 til 1967 udviklede brandvæsenet sig i takt med tidens krav og bestod således i 1967 af et kommunalt korps på 12 mand, en kommunal 12 meters 2-hjuls bagløberstiger samt ét Falck/Zonen slukningstog (én automobilsprøjte + én slangetender) med minimum to chauffører.

Farvel til samarbejdet med Falck/Zonen

I foråret 1967 opsiger Falck/Zonen ved standardskrivelse til kommunen den gældende overenskomst med virkning fra 1. april 1968 med henblik på at indgå en ny overenskomst, der blandt andet går ud på at nedlægge stationen i Skjern og fremover dække Skjern samt de 6 omegnskommuner (Borris, Bølling-Sædding, Dejbjerg, Faster, Hanning-Finderup og Stauning) fra en nybygget station i den østlige udkant af Tarm. Dette fandt Skjern byråd ganske uacceptabelt og meddelte dermed Falck/Zonen at Skjern Kommune vil oprette eget brandvæsen med virkning fra 1. april 1969 at regne og at de 6 ovennævnte kommuner fra samme dato havde indgået overenskomst om brandslukning med Skjern Kommunale Brandvæsen.

Kommunalt Brandvæsen 1969 - 2008

Efter Falck/Zonens beslutning om at nedlægge stationen i Skjern, besluttede kommunen som sagt at starte sit eget kommunale Brandvæsen. Til dette blev der bygget en ny station (som også, i skrivende stund, er den nuværende Brandstation i Skjern), beliggende på Svinget 6c i Skjern. Stationen blev bygget som en 200 m2 tilbygning til CF-gården i Skjern. 

I forbindelse med opstart af det kommunale Brandvæsen i Skjern i 1969, indkøbte man én Automobilsprøjte (M1), én slangetender (T1), én påhængspumpe, radioanlæg til 4 vogne, 3 bærbare radioer, radioalarmeringsmodtagere til 18 mand, fjernstartanlæg til alarmmodtagere fra alarmcentral og brandstation. Man havde desuden en del udstyr med fra Falck stationen (da det kun var selve stationen og køretøjerne der tilhørte Falck, alt det andet udstyr, mere eller mindre, tilhørte kommunen), man havde f.eks. røgdykkerudstyr til 6 mand, slangetørreskab samt anlæg til opfyldning af røgdykkeriltflasker med. Sidenhen købte man også én Scania vandtankvogn (i 1976), der tidligere havde kørt som Shell tankvogn, samt en 18 meter påhængsstige (i 1980) og en VW Golf inspektørvogn (i 1983). Skjern Brandvæsen og dermed den nye brandstation med køretøjer, materiel m.v. blev indviet 1. april 1969. I 1986 blev Scania vandtankvognen skiftet ud med en brugt Mercedes lastbil hvor man flyttede den gamle vandtank over på, dette blev til V1.

Ved brand eller andet, blev Skjern Brandvæsen alarmeret af politiet i Herning (eller hvis nødvendigt direkte fra Brandstationen i Skjern). Mandskabet var delt op i 3 hold, ét vagthold, ét beredskabshold, og ét frihold. Ved en alarmering af brandvæsnet mødte vagholdet og delvist beredskabsholdet op på brandstationen og var ude af porten med det første køretøj højst 5 minutter efter alarmeringen. Den første brandmand uden stort kørekort, der kom til stationen var radiomand. Hvilket vil sige han tog plads i vagtstuen ved radioen og guidede brandfolkene frem til brandstedet ved hjælp af det store kort over slukningsområdet for Skjern Brandvæsen, der hang i vagtstuen. Radiomanden skulle desuden holde radiokontakten med brandfolkene på brandstedet og tilkalde yderligere brandfolk samt tilkalde politi eller ambulance hvis der blev brug for dette.

I januar 1980 fratrådte stadsingeniør G. H. Gregersen stillingen som brandinspektør, idet udviklingen inden for teknisk forvaltnings sagsområde gjorde det for belastende både at være stadsingeniør og bygning- og brandinspektør. Som ny brandinspektør ansattes ingeniør Frede Stryhn, som siden tillige har været bygningsinspektør i Skjern Kommune.

I 1989 kunne Skjern Brandvæsen fejre 75 års jubilæum hvilket blev markeret med en kortege af gamle brandbiler fra bl.a. Herning og Holstebro igennem Skjern By. Ved Skjern Brandvæsens 75 år jubilæum i 1989 bestod brandkorpset af én brandinspektør, to vicebrandinspektører, tre brandassistenter/holdledere samt 12 brandsvende/brandmænd, i alt 18 mand.

I 1995 får Skjern Brandvæsen et nyt køretøj, en MAN Mandskabssprøjte/Automobilsprøjte (M2). Ved samme lejlighed gik M1 officielt ud af drift, men blev dog stadig brugt hvis der var behov for det, f.eks. ved større brande. V1 fortsatte som tankvogn og i 1998 blev der købt en tankvogn nr. 2, en MAN vandtankvogn (V2). Man valgte at købe en ekstra tankvogn i stedet for at købe en ny slangetender, da man så ville kunne have mere vand med og dermed slap for at skulle pumpe vand fra branddamme. Slangetenderen T1 gik ud af drift i forbindelse med indkøbet af den ekstra vandtankvogn. Skjern Brandvæsen havde M2, V2 og V1 indtil Falck overtog brandslukningen i Skjern i 2008, hvor der igen kom nye køretøjer til Skjern, en MAN mandskabssprøjte og en MAN vandtankvogn, begge fra Falck. Disse erstattede M2 og V2. Ved samme lejlighed gik V1 ud af drift, og Skjern Brandvæsen havde således fra 2008 kun en mandskabssprøjte og en vandtankvogn. 

I 1999 fik Skjern Brandvæsen det første frigørelses værktøj, hvilket betød at det nu var muligt at klippe bilen i stykker ved færdselsuheld og dermed ‘fjerne bilen fra personen’ i modsætning til hvad man hidtil havde gjort, hvor man blev nødt til ‘at fjerne personen fra bilen’. Med det nye frigørelses værktøj skåner man således personen, fordi man kan fjerne taget på bilen og hive personen baglæns ud, og derved undgå skadelige vrid i kroppen.

Oprettelse af FBBR

I 2009 blev Foreningen til Bevarelse af Brand og Redningsmateriel i Ringkøbing-Skjern Kommune (FBBR) oprettet. Foreningen fik overdraget mandskabssprøjten M1 og slangtenderen T1 samt den 18 meters påhængsstige og en påhængs pumpe. Sidenhen har foreningen fået den gamle VW hjælpesprøjte fra Lem fra 1971. Disse køretøjer bevares i dag af foreningen og udstilles ved diverse arrangementer. 

I 2014 kunne Skjern Brandvæsen fejre 100 års jubilæum hvilket blev fejret med en stor kortege af gamle og nye brandbiler både fra Skjern, Herning, Esbjerg m.fl., der kørte igennem Skjern og blev udstillet på banegårdspladsen i Skjern. Efterfølgende var brandstationen åben for offentligheden. Jubilæet blev arrangeret af FBBR og Skjern Brandmandsklub. Find billeder fra jubilæet her.

Brand & Redning MidtVest

Brand & Redning MidtVest (BRMV) blev etableret den 1. januar 2016 og overtog samme dag brandslukningen i hele Ringkøbing-Skjern kommune (herunder Skjern Brandvæsen). Ved Skjern Brandvæsen er brandfolkene dog stadig ansat ved Falck som så levere mandskabet til BRMV. 

I begyndelsen af 2017 fik Skjern Brandvæsen en ny tanksprøjte fra BRMV og beholder samtidigt tankvognen fra Falck (som BRMV lejer ved Falck – den blev sidenhen købt så BRMV ejer begge køretøjer). 

Udover Ringkøbing-Skjern Kommune, dækker BRMV også Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Ved etableringen af BRMV i 2016 blev Kim Bjerg Wemmelund udnævnt til Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest. 

Skjern Brandvæsen består i begyndelsen af 2018 af 15 deltidsansatte brandfolk, hvoraf 5 er holdleder. 

I  slutningen af 2022 blev det besluttet i beredskabskommissionen at opsige samarbejdet med Falck på alle de stationer i Brand & Redning MidtVests slukningsområde hvor de hidtil har leveret mandskab, med virkning fra den 1. januar 2024. Dette med henblik på at BRMV selv skal hjemtage driften, så alle brandfolk, herunder brandfolkene på stationen i Skjern, bliver ansat ved BRMV og BRMV dermed selv står for driften af alle brandstationerne i de 3 førnævnte kommuner. 

Kilder: Forhenværende brandmænd i Skjern, Kaj Dahl Jepsen, Jørn Jørgensen, Knud Astrup, G. H. Gregersen m.fl. samt avisartikler fra Jydske Vestkysten, Dagbladet Skjern m.v. 

Sammenfattet af Jonas B. Mikkelsen (Foreningen til Bevarelse af Brand- & Redningsmateriel i Ringkøbing-Skjern Kommune) © 2018 / 2023