Vedtægter

Vedtægter for Foreningen til bevarelse af brand- og redningsmateriel i
Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 1
Foreningens navn er Foreningen til bevarelse af brand- og redningsmateriel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2
Foreningens formål er:
At sikre, at de gamle brandbiler og udstyr bevares i kommunen og anvendes til repræsentative formål.
At sikre, at køretøjerne indgår i sammenhænge der har til formål at udbrede kendskabet til og respekten for redningsberedskabets arbejde og betydning for lokalsamfundet.
At sikre, at køretøjerne indgår i sammenhænge hvor der sættes fokus på det brandforebyggende arbejde.
At fremme interessen for bevaring at brand- og redningsmateriel af kulturhistorisk betydning.
At sikre, at der skabes det nødvendige driftmæssige grundlag for foreningens virke.
At fremme samhørigheden og fællesskabet inden for redningsberedskabet.
At skabe et forum hvor såvel nuværende som tidligere brand/redningsfolk kan dyrke deres interesse for redningsberedskabets virksomhed.

§ 3
Som medlem optages nuværende og tidligere brand- og redningsfolk og andre enkeltpersoner med relationer til redningsberedskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Medlemmer kan optages som aktive medlemmer eller som og støttemedlemmer.
Anmodning om medlemskab fremsættes til bestyrelsen.
Afslag på anmodning om medlemskab kan indbringes for generalforsamlingen.

§ 4
Foreningen ledes at en bestyrelse på 6 medlemmer der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at der hver år vælges 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
På generalforsamlingen vælges endvidere 1 suppleant.
Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen overtager suppleanten det udtrådte medlems valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandesn stemme afgørende.

Foreningen tegnes udadtil af formanden, som kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer prokura i fornødent omfang.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse af medlemmerne.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punktet Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Hvert enkeltmedlem har på generalforsamlingen én stemme, og hver forening, institution etc. har én stemme som afgives af den, der er bemyndiget hertil af pågældende medlemsinstitution.
Valgbar på generalforsamlingen er personer, foreninger, institutioner ect., der ikke er i restance med medlemskontingent.
Afgørelse på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, blandt det fremmødte medlemmer, jfr. § 7 og § 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, men skal desuden indkaldes senest 14 dage efter, at mindst en femtedel af medlemmerne ved henvendelse til formanden har anmodet herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i øvrigt efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 6
Foreningens virksomhed finansieres gennem kontingent fra medlemmer, indtægter fra deltagelse i arrangementer, deltagelse i brandforebyggelsesarrangementer, offentlige tilskud, tilskud fra fonde og lignende.
For medlemskab af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der fastsættes differentieret kontingent for aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Der vælges årligt to revisorer.
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen i økonomiske anliggender.

§ 7
Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling og kun, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 8
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire og højst otte ugers mellemrum. På begge generalforsamlinger kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
Ved opløsning af foreningen afhændes foreningens aktiver til Ringkøbing-Skjern Museum eller anden almennyttig organisation med relationer til redningsberedskabet.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Skjern den 11. 05. 2009.
Ændring af vedtægternes §§ 4, 6 og 8 er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 17. august 2009. Ændring af vedtægternes § 2 er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 27. februar 2013.
Ændring af vedtægternes § 4 er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. marts 2023.

Bestyrelsen